КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА Белоцркванске гимназије и економске школе за све предмете на основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон). „Службени гласник РС“, број 10 од 9. фебруара 2024.

Распоред звона

  1. 7:45 –  8:30
  2. 8:35 –  9:20
  3. 9:40 – 10:25
  4. 10:30 – 11:15
  5. 11:30 – 12:10
  6. 12:15 – 13:00
  7. 13:05 – 13:50